Kutatási koncepció

A „Convivence” kutatócsoport célja, hogy vizsgálja és értelmezze a jelen kulturális és vallási pluralizmus sajátosságait, komplex értelmezéseket, megoldási stratégiákat és döntés-előkészítési ajánlásokat dolgozzon ki.

Munkánkban reflektáljuk és a régióspecifikus szempontok figyelembevételével értékeljük a közép- és délkelet-európai régió kulturális és vallási diverzitását, támaszkodva a hazai és a nemzetközi vallástudományi szakirodalomra és az elérhető tudásbázisokra, továbbfejlesztve és új eredményekkel gazdagítva azokat.

A kutatócsoport arra a kérdésre keresi a választ, hogy melyek a vallási pluralizmussal kapcsolatos kortárs regionális diskurzus legfőbb jellegzetességei, s ezek milyen módon és mértékben határozzák meg a régió társadalmának együttélését.

Ezen belül vizsgáljuk:

  1. A társadalmi integrációt támogató és gátló vallási feltételeket és a társadalmi mikroközösségek pluralizmusra való nyitottságát, a flexibilitás határait, külön figyelmet fordítunk a történelmi emlékezet és a társadalmi identitás összefüggéseire mint régióspecifikus sajátosságra, beleértve a vallásüldözés emlékezetét és jelenlétét.

  2. Az ezekre vonatkozó tágabb elméleti kereteket.

  3. A társadalom és mikroközösségeinek integráló képességeit és készségeit, a kihívások diskurzusait és praxisait, valamint a pluralizmussal megjelenő identitás-konstrukciókat.

  4. E folyamatok egyéni és társadalmi identitások konstrukciójára gyakorolt hatásait.

  5. Az etnikumok és a hagyományos vallási közösségek, a nem bevett és nem hagyományos vallási közösségek, illetve az új spiritualitások és a szekuláris világnézetek saját értelmezéseit, kegyességi hagyományait, valamint ezek kulturális és intézményes kölcsönhatásait. Elemezzük a vallási sokszínűség közegében zajló társadalmi együttélést értelmező és szabályozó történelmi hagyományokat, a kortárs kihívásokra adott válaszokat a vallási hagyományok és intézmények, a közgondolkodás és a jogi szabályozás területén.

Research concept - English version

The "Convivence" research group aims to examine and interpret the present cultural and religious pluralism's peculiarities to develop complex interpretations, solution strategies, and decision-making recommendations.
In our work, we reflect on and evaluate the cultural and religious diversity of the Central and South-Eastern European region, considering the region-specific aspects, relying on the domestic and international religious literature and available knowledge bases, further developing and enriching them with new results.
The research group seeks to answer the question of the main features of contemporary regional discourse related to religious pluralism and how and to what extent they determine the coexistence of the region's society.

Within this, we examine

  1. The religious conditions that support and hinder social integration and the openness of social micro-communities to pluralism, the limits of flexibility, pay special attention to the links between historical memory and social identity as a region-specific feature, including the memory and presence of religious persecution.

  2. A broader theoretical framework for these.

  3. The integrative abilities and skills of society and its micro-communities, the discourses and practices of challenges, and identity constructs emerging with pluralism.

  4. The effects of these processes on the construction of individual and social identities.

  5. Their interpretations, traditions of piety, and their cultural and institutional interactions between ethnic and traditional religious communities, unconventional and non-traditional religious communities, and new spiritualities and secular worldviews. We analyze historical traditions that interpret and regulate social coexistence in the context of religious diversity, responses to contemporary challenges in the field of religious traditions and institutions, public thinking, and legal regulation.

Max Müller

"Aki csak egyetlen vallást ismer, az egyet sem ismer."

Gordon W. Allport

"A vallás szerepe paradox. Szíthat vagy olthat előítéletet."

Nemzetközi Teológiai Bizottság

"Mindenki számára jó jövőt csak ott lehet építeni, ahol megvan az együtt élés akarata: különben a jövő senki számára sem lesz jó."