Research

Kutatási terv

A „Convivence” kutatócsoport célja, hogy vizsgálja a kulturális és vallási pluralizmus kortárs migráció által fókuszba került sajátosságait, komplex értelmezéseket, megoldási stratégiákat és döntés-előkészítési ajánlásokat dolgozzon ki. Munkánkban reflektáljuk és a régióspecifikus szempontok figyelembe vételével értékeljük a közép- és délkelet-európai régió kulturális és vallási diverzitását, támaszkodva a hazai és a nemzetközi vallástudományi szakirodalomra és az elérhető tudásbázisokra, továbbfejlesztve és új eredményekkel gazdagítva azokat.

Vizsgálni kívánjuk (1) a különböző („más”) csoportok változatos fogadtatását, a migráció jelenségét övező társadalmi integráció megvalósulását és a társadalmi mikro-közösségek pluralizmusra való nyitottságát, a flexibilitás határait. Kutatócsoportunk további célja az ezekre vonatkozó (2) tágabb elméleti keretek kidolgozása, a folyamatok (3) interdiszciplináris eszközökkel történő vizsgálata, beleértve a társadalom és mikro-közösségeinek integráló képességeit és készségeit, a kihívások diskurzusait és praxisait, valamint a pluralizmussal megjelenő identitás-konstrukciókat.

Elemezzük e folyamatok (4) egyéni és társadalmi identitások konstrukciójára gyakorolt hatásait, mivel a reflektált társadalmi valóság, a közösségek kohéziója és ezen belül a migráns közösségek, diaszpórák integrációja, részvétele mind olyan kérdések, amelyek komplex vizsgálatot és módszertant kívánnak.

A „Convivence” kutatócsoport vizsgálja (5) az etnikumok és a hagyományos vallási közösségek, a nem bevett és nem hagyományos vallási közösségek, illetve az új spiritualitások és a szekuláris világnézetek saját értelmezéseit, valamint ezek kulturális és intézményes kölcsönhatásait. Elemezzük a vallási sokszínűség közegében zajló társadalmi együttélést értelmező és szabályozó történelmi hagyományokat, a kortárs kihívásokra adott válaszokat a vallási hagyományok és intézmények, a közgondolkodás és a jogi szabályozás területén.

Összességében a kutatócsoport arra a kérdésre keresi a választ, hogy melyek a vallási pluralizmussal kapcsolatos kortárs regionális diskurzus legfőbb jellegzetességei, s ezek milyen módon és mértékben határozzák meg a régió társadalmának együttélését.

Research plan - English version

The "Convivence" research group aims to examine cultural and religious pluralism's peculiarities focused on contemporary migration to develop complex interpretations, solution strategies, and decision-making recommendations. Our work reflects and evaluates the cultural and religious diversity of the Central and South-Eastern European region, taking into account the region-specific aspects, relying on the domestic and international religious literature and available knowledge bases, further developing and enriching them with new results.

We want to examine (1) the mixed reception of different ("other") groups, the realization of social integration surrounding the phenomenon of migration and the openness of social micro-communities to pluralism, the limits of flexibility. Our research group's further goal is to develop (2) a broader theoretical framework for these, to examine processes (3) with interdisciplinary tools, including the integrative abilities and skills of society and its micro-communities, discourses, and practices of challenges, and identity constructs with pluralism.

We analyze these processes' effects (4) on constructing individual and social identities, as reflected in social reality, the cohesion of communities. Within them, the integration and participation of migrant communities and diasporas are all issues that require complex research and methodology.

The "Convivence" research group examines (5) their interpretations of ethnic and traditional religious communities, unconventional and non-traditional religious communities, and new spiritualities and secular worldviews, as well as their cultural and institutional interactions. We analyze historical traditions that interpret and regulate social coexistence in the context of religious diversity, responses to contemporary challenges in the field of religious traditions and institutions, public thinking, and legal regulation.

Overall, the research team seeks to answer the question of the main features of contemporary regional discourse on religious pluralism and how and to what extent they determine the coexistence of society in the region.